Ładowanie...

KSI?GOWO?? OD PODSTAW- szkolenie otwarteZapraszamy do udzia?u w szkoleniu otwartym:
KSI?GOWO?? OD PODSTAW


W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Wykwalifikowan? kadr? prowadz?c? szkolenia
• Otrzymanie certyfikatu uko?czenia szkolenia
• Wypracowane i sprawdzone metody szkolenia i rozwijania kompetencji
• Dost?p do najnowszej wiedzy i narz?dzi szkoleniowych
• Szkolenie prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Pakiet materia?ów szkoleniowych pozwalaj?cy Uczestnikom na powtarzanie materia?u
• Ma?e grupy szkoleniowe
• Oszcz?dno?? czasu i kosztów

W naszej Firmie szkolenia s? prowadzone w ró?norodny sposób, umo?liwiaj?cy praktyczne ?wiczenie nabywanych umiej?tno?ci. W trakcie szkolenia korzystamy z wielu narz?dzi szkoleniowych m.in.:

• Prezentacji multimedialnych.
• Analiz przypadków, case study
• Indywidualnego doradztwa
• Gier symulacyjnych
• ?wicze? dostosowanych do grupy szkoleniowej
• Testów psychologicznych
• Dyskusji, demonstracji
• Scenek, psychodramy


Ramowy program szkolenia:
1. Informacje o zasadach rachunkowo?ci
2. Charakterystyka konta
3. Aktywa, pasywa
4. Przychody i rozchody
5. Zobowi?zania wobec ZUS
6. Formy opodatkowania
7. Zobowi?zania wobec US
8. Obieg dokumentów
9. Kontrola merytoryczna, rachunkowa i formalna dokumentów ksi?gowych
10. Wype?nianie formularzy, dokumentów ksi?gowych

11. Rodzaje dokumentów ksi?gowych
12. Weryfikacja b??dów na dowodach ksi?gowych
13. Inwentaryzacja, bilans
14. Rachunek zysków i strat
15. Rozrachunki, ?r. trwa?e
16. Warto?ci niematerialne i prawne, materia?y
17. Wynagrodzenia
18. Formy rozlicze? i ewidencji ?rodków pieni??nych oraz kredytów bankowych
19. Zasady ewidencji ksi?gowej podatku VAT
20. Program Symfonia oraz inne do prowadzenia ksi?gowo?ci w firmie
Dok?adny program szkolenia oraz aktualne promocje znajduj? si? na www.perspecta.pl w zak?adce szkolenia otwarte.

Termin szkolenia: 02.06.2012, 03.06.2012, 16.06.2012, 17.06.2012
Koszt uczestnictwa

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.